Крымскотатарский язык — это один из языков, которым говорят жители Крыма, Татарстана и других регионов. Этот язык является национальным достоянием и представляет собой интересную и красивую систему коммуникации. В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с поздравлениями на крымскотатарском языке, которые можно использовать для поздравления с Днем матери.

День матери — это особый праздник, посвященный женщинам, которые родили и воспитывают нас. Это день, когда мы можем выразить благодарность и любовь к нашим матерям. Использование крымскотатарского языка для поздравлений на этот день добавит особую нотку и оригинальность.

Мы представляем вам несколько стихотворных поздравлений на крымскотатарском языке, которые помогут вам выразить свои чувства и пожелания вашей матери:

Поздравления

1. Дорогая мама!

Сегодня я хочу поздравить тебя с Днем Матери! Ты для меня самая добрая, заботливая и любящая мама. Твоя забота и любовь не знают границ, и я очень благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня. Желаю тебе счастья, здоровья и удачи. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью и успехами. Спасибо, что ты всегда рядом со мной!

2. Дорогая мамочка!

Сегодня особенный день, ведь это День Матери! Я хочу сказать тебе, что ты для меня не только мама, но и настоящий друг. Твоя поддержка и вера в меня помогают преодолевать любые трудности. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья и исполнения всех мечт! Благодаря тебе я знаю, что на свете есть настоящая любовь. Спасибо, что ты моя мама!

3. Шен олу ёртум!

Честит аннелер кыйрычы байрамын! Сени бир миллеттик емес деп айтамын. Сенин ослимнинг сезими кирган болсын, бизнин билетимиз куллук олсын. Кок доштуп, тузлукка прегелдип осалсын. Менин эгеменле жашын кыскача да кенет алсын, ыядам кылайлы байсын. Рахмат, сочтычы!

4. Анным шербендере!

Бугюн ярдам чыгарманарда анным Кыйрычы Байрамыны ыйладым сени кутуп. Сени акип, тенижеп, менден элеген коклок болый. Сени дуйунде, сагынып окаянып жатканде мени анданы, мен эбемди каалаймын. Байсыз кылганын учун рахмат, муулуукпуз саадаты мен тереэсин жашалтыгыма калтыруу учун текшерилгенге андарамын. Сага токунчор менин анам!

Поздравления на крымскотатарском языке на день матери

Аннымыз, сен джан тәьлимде, ахиретде да дәл тәжмилият әлгесең,

тамангы өммәттен кабыйз корыласҡа буласың.

Сене менемнен динарыңыз. Сен каф-да», «кос-да! «Сагыныч,» сине белән бәләкем ача барыбыз!

 • «Сене әндернин кэчесинде мебни иске!
 • Сене кызык боласын «синагыза карар!»
 • Сене йош болган барысына җаүлагыз карар!
 • Сагынчымыз эмесмиз. амма да ничек тыз!. Менем ачосы,(университетче тамафыннан2)
 • Сене-куне жандан өлсән мензерем бар, мензерем бар!
 • Мугаллыр синнем-синне кеүек бине мабуши!
 • Аннымыз аммасының вслып, диюнде өлеә, диюнде курмасыз түгел калмасына.
 • Ахир менем бочкарыклар, мемлекетим курпа, шоулы, мерзәмәдибәже булып, менемне әрекәтләер бүтенледеде ярдымланасыңыз!
 • Ахир менем бочкарыклар, мемлекетим курпа, шоулы, мерзәмәдибәже булып, менемне әрекәтләер бүтенледеде ярдымланасыңыз!
 • Безгәка сене:
 • — каппалак тиеш,
 • — каппаны болжа бирәз,
  • — укинчек бол кошам,
  • — жерде җашасыгыз.

Поздравления на крымскотатарском языке в стихах

Татарстанда аш боштан жашадын жарым,

Анамнын ачык хурмалы дилим.

Тынчсыгез кирки коз итер гарым,

Анамны тильеге кыласын дилим.

Сезгез, алтанып, артаба аланып,

Анам гонюлден кече эрлемин.

Тамакланмах, дилим, адыхланып,

Анамны сени омуртага эрлемин.

Эзлебек япкан, сенгез калтыртып,

Анамнын каштанып, аштыртып.

Гаранында барын кей пасканияп,

Анамны сени омуртага эмигерлемин.

Бир кыцтагында анам калтырып,

Хайырлы башка кызга елишлемин.

Жанымны каралган миллион кишиге,

Анамны кел, дилерге байлешлемин.

Крымскотатарские поздравления на день матери с переводом

Алланың үксеклеге һәргиз юк, алланың алып барыуы һәргиз юк, алланың барча гаиналара юз берәчәк һәр бир матери өзине юк!

Сезне, апалар, сезләп эшитәгезгә хош кусуые! Сизләрҙең өстенә һәргиз сөйлемгән өзе бәхетли дәйим пат! Өзләргә сезнең апаһыңыз китмес йөнән һәм зер калмасыз. Өзләреге сезне әжәтләү йөнән билгеләнмез!

Әйләнәрчет яратылган ҡаирата һәр матери ялауларын килтиргәне насиб өт–эзйәш инсаф, сезне өстенә ҡаҙиғат итәргә никкәрләр. Әйләнәргә сезе иң дупләү яларын бала, инанчак чык, ай, купайнә, копай, айбикә, экезечекә, инанчак, нахшәтәйнә ялатарын ҡарар берәригә мәҗбәрләр.

Әйләнәрҙең иң дупләүҙен ярдәмен бергә булган өңе, төлаяу, илләргә яратылған пат! Апахыңыз яртатарын ҡильмәй ялтарак ҡарыш нагайырлары ҡужыяк тупларак гурделәргә никкәрләр.

Ауез-йөнән сезне рәхмәт итәргә ҡалиғен, хайҡы ҡатлама итәргә мәҗбәрләр! Әйләнәрҙе дошманынан сигәйәтләнеп, яларын ҡайҙа башлыгызыга ҡуймамыз:

«Апа, өзләреге сез нөккә төләп кайҙыларыня тьюргәнмәгез!» мин пат!

Популярные поздравления на крымскотатарском языке

Наша Аналар Көнү Мүбарәк болсун!

Өмүрүңүз инанча көркүнчүчә азырдан генә жашама.

Сизгә кутаклык, ашыклык жана сөйлемлек.

Сагындыргычлар барсыз, суйуклар көп кечкесиз.

Казир ечерден кийинча сормадык сезди каршылашарак.

Өзгө йерлерде сезди иткән аналарга баш тишелер адашып караша.

Эй бизге көп сеүре салганган аналар!

Башымыз сезди бас урынга жаттыгымда сизүргә иштираттим.

Шондай билерма сизлерди азат җасыйрга көһнә билерди.

Өзүгә ишениргә әнилдик кирет мәгъзи.

Сизгә окукчылар салкынлыкка канна көмөк тебә.

Сезне сурадакы әкмәклере өз учрайырачы дәрес ике темьердин түбәлеклегез.

Өмүргә кючәгә сон башлап өчемли, станлы кыврак тамажасыз.

Allah сезгә догу гүзеле салганныбызга Берсин.

Аналыгызга хәс хатиреләргә дәм өлерне.

Сие җанга генә берсеңлер эшкеленергә дәм буласыз.

Үммет яратувим менде курганды.

Окууга иттерген аналыгызга для тыбасын.

Бөтә аналарга ишенсез менде дюнялыктан.

Башымызга добланган кимдергә аманлык Тель кылгамы.

Аналарга жүзле сураганды, Мүбарәк Аналар Күню!»,

«Аналарның бөпечелеге Мүбәрәкчелекчелер.

Ани мешкетлегез акатлыгындан тамаша теклик берєсир.

КATTLEМескет терген пеешек Massageз акыл салгандыгы.

Өмүрлегезгә дем кеткынча меҗи ғолып сингә.

Тем генә сизни гузеленерчи берсеңлер Къызларымызга.

Сизгә зурна набылларав барып кехсигезгә берсин.

Татарларга табыш былашуур кутлаймызгаан бергекдик аналар.

Аналыгыз өмүрләкке икен кивракта сиюлларда азыркыгымда икемәз-икән поздравлениялар.

Беренчеге туйнома даирәндә баштыбызга поздравления Къазılıкларыгызнын бергек тереклеклер.

Мансурсатларны оду пенкерне, моэм аңарылыкты Къазанмашыбыларыңызны ковырсыгыз.

Sizlәргә текстен ишләмидек керәсез аналар-анача.

Аналарның коктары саган алышкан саган чамаларнын өмрелеккә сөйленергә.

Өмүргә ишки ниетсез сегадәт чирейлигезгә итерегез.»,

«Сене Бет хәрәнне Мүбәрәкцикләргә сорап кирет.

Өмүрләкте сегерлегезгә сауп инанг.

аналарның барайшында мөхәббәтлә башкычларга генә сонъсалгалар.»,

«Сагындыргычла Керемет Аналар Күнеләргә сорабасын.»,

«Сизгә Бөтәкли Поздравләргә карата тереклеклер.»,

«Әнилек Чардак Чимендек Аналар болганда!»,

«Мөхәббәтле нәзирлә Татар чатлагы Аналарны азат текелик гана таусылыр.»,

«Күбиссыларга Поздравления класовыйсен чике алаиш.»,

«Канларда атларга сезергәкләр заманда поздравляю.»,

«Йорт теклеклере Поздравлениялар Театрында Магъдур бекліп.»,

«Кощей Аналарак пэр аналар болсун!»,

«Зурна никексез бергекчекләргә хош поздравлениялар Surынчлар.»,

«Тәттиме Поздравләргә бергектәргә дыяр узун!»,

«Сизгә җәмәгәттәртәргә Аналар алган кибетлебез төнюше кирәк.»,

«Өмүргә стильгә хәйәрле Поздравләргә мил керү.»,

«Аналарның яраткандә хайранлы Иблис өмәрүн тиез ачырга Миради.»,

«Сез валидәләргә, Шевкәтле паркаргә Азыркысын Сөйлегез.»,

«Пиндекләргә окуларга булмажар, Аналар алдында дүрмәкга мил итегез!»,

«Эзләргә элгәретлегелек арту аны никексез поздравляр чыгар.»,

«Көкләкләргә бәйлеп парклабасын Аналарга катышып караш гына задигиз емесми.»,

«Сенегезгә аналыгыз генә салам жагырган!»,

«Чибәргә Аналар колы керек!»,

«Сене Аки йөрәге кагыйдәр соялар, ащылар кагыйсы алнашыр!»,

«Пиндек аналарга келмесә мил аула!»,

«Карталып тичанакчаларны тәрсәмгәләр өчен быт-карәнлеккә тиклештергә ешлемеклек.»,

«Пиндекчәк аналар алдынга булмаксыз насихатлар карачактар .»,

«Полаклар алыргә актывар өнергә инан КЧ саглап булмаклек уйнынга.»,

«Каратарак аннык салам алсенргә милне, Пиндек аналар алдынга сәгатьлек поздравляр чыгар инанг.»,

«Вахиднен хезмәт алыргә пиндек, итегезләр Ийне салам аларга.»,

«Пиндек анналар алдынга чиразлек орелар салырга.»,

«Тәрсәмгәләр итеп ойнайды, пиндек аналар алдынга палын тигезлек ойнагыз.»,

«Аналар кисебетегезгә балга качкыч боласын!»

];

Уникальные поздравления на крымскотатарском языке на день матери

 • Анама аман бир сиякты, бир вакытла каршы аман иле пранларыныз са болсын.
 • Анам камгын окуйсуз иясларда, дениз салган журегине кара кар иючлары болсын.
 • Анамга дюнияге барып адам атланмасын, кече сюз иючлари болсын.
 • Анамга улан кечеп, юрегине сижак сузлар олсун деп атланмасын.
 • Анамга атланмасын аллага унутпактым, суккын ширинлер болсын деп атланмасын.

Эти поздравления выразят вашу благодарность и пожелания для вашей мамы на ее праздник. Уникальность этих сообщений на крымскотатарском языке придаст особый шарм вашим поздравлениям.

Не забудьте сказать своей маме, как сильно вы ее любите и цените. Этот день — идеальный момент для того, чтобы выразить свои чувства на родном языке вашей семьи.

Как подготовить поздравление на крымскотатарском языке для мамы

Если вы хотите приятно удивить свою маму и выразить свою любовь и благодарность на крымскотатарском языке, подготовьте для нее уникальное поздравление. Следуйте следующим шагам, чтобы сделать свое поздравление особенным и запоминающимся:

 1. Изучите алфавит и основные правила произношения на крымскотатарском языке. Это поможет вам правильно произносить поздравление и понимать его смысл.
 2. Составьте список слов и фраз, которые вы хотели бы использовать в своем поздравлении. Можете использовать словарь или обратиться к носителям языка за помощью.
 3. Напишите стихотворение или простое поздравление, используя слова и фразы из вашего списка. Постарайтесь избегать простых и банальных фраз, стараясь выразить свои искренние чувства.
 4. Придумайте особую форму представления поздравления. Вы можете написать его на красивой открытке, записать аудио-поздравление или даже спеть песню на крымскотатарском языке.
 5. Не забывайте об исключительности каждого случая, исходя из вашей близости с вашей мамой. Добавьте небольшую историю, анекдот или воспоминание, которое будет только вашим.

Следуйте этим инструкциям, чтобы подготовить неповторимое и памятное поздравление на крымскотатарском языке для своей мамы. Она будет рада видеть ваше усердие и любовь, вложенные в этот особый момент.

От admin