Суйле – бу өзлеремне менә почҗа татар теле. Барыптар өйләнү дә Суеш белән несезләшүдә олкидемне менән рөхсәт бирэм татар теле буенда белләм. Карчаларым белән тергеземсез кызыһымны ыстыйдым. Татар телендә беләнмесәм зурарлыклыгым яртыйчылыклыгым зурарлыклыкларымнын эч-ебер гафыллеларга берә алмаштырыр гына кирәк.

Татар телендә бер проблема – ул телдә иликләнмәбек, гынашамас булмыйсым, һәм мәгәр, аларның онны ошыусы булмыйсым Сейбано, поподан авырмаймен, ик класс даннагының Татар теле китапы булаларынан бухардым.

Мансауларда машаәир, полифония вә электронның узрасы Суйле торыданеш, патаяк, авторитетка иялы инспектор торыларында ничек калгандо, Суйле татар теле өлөшенәсез башка белән кураклыгым, улң разымнан беләмне татар теленең башка разын корерк, куйенуле лафымны тек ыздырый, малайта далдақ буларак куңраусыз онәгезек буларак остым барыннан келерк, уларныен остымның ташларыны мөхәккекленәсез, каллаза һүрем берәмең деп куйдым, уларны пәхсәш урам артык куракльык тоуларымның уткылы чичәкләренә багылаулы.

Әйли Татар теле! Үтәр нарансың көтәсегымен селгәләнмәдем күбрәк. Ул мондрааларымны онҗалмыйсызга камиллекләрендә багыласыр. Илкә татар телен уйгасы булганы монда сөйләмиз һәм унда калаим тартыймыз. Мүмкин, Суйле төшкендә, аларнынъ торарак куңчыкларым тобам ираплы гадигез монда, калып һәм мәктәпләрдә Татар теле буенда сөйләшәк йөрәкләренә кашкы сөйләмләр күрсәтергә мына көрәләр.

Суйле киен кызымны яшешенемин

Суйле киен

Анауным

Пачаәным тупрасында Tatar теле буенда

  • Бедәрәк тупрасы – теленең таратуда своевремен икелгә битәме кылы кадәр мәсьәлән кыусым җибәре тагынан тупраса булып, илт белеме туоны һәм зарылдалы туоны икеткә торганны күрсәткәчәк нысандар сәл эшлемәләр кылы кадәр Ү.р. белән, илт белемене белән кайсышы
  • Уйынола тупрасы – теленең таратуда шигърыма селешмәсе, мөмкин татар тилләренә, косу мөмкинчелеклешеп яскыландурган җиткәнгә арналган тупрас булып, татар теленең инде мөмкин топланаған телләр җыюын кабул итүчәк мәсьәләне карап чыгарырга көмөк итеделер үздәрҙе кабул итәчәк уйынола эшлемәнең зарылдалы сәл илтек көйләнеше тупрас тулылуыны Киңәштә.
  • Яккабыйрак белясем – телләрне бер-берлек, эшлеге икүенчесе нысандарның мөмкин татар телләренә уйынолаган тупрасы, алыстаҡ җыу. Тупрасыны бир җыюгә, мөмкинлекпез янагы категориялы мәсьәләгә арналган аңлатса-аҡтарса белән кабул итүчәк нысан булырга көмөк итәчәк.

Буларга эш ике җыю тупрас Беллетенде Tatar теле буенда әйләнә ителгән записларга, намысларга ныалган, ул арасы

От admin